Днес е: 17. 06. 24.
Часът е:
BG Milford Sound in New Zealand EN Milford Sound in New Zealand RU Milford Sound in New Zealand

УСТАВ
на
Националната асоциация "Професионална подготовка и квалификация "

І. Общи положения

Чл.1. /1/ Национална асоциация "Професионална подготовка и квалификации" /НАППК/ или Асоциацията е неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза на юридически и физически лица, които се обединяват на доброволни начала за съвместна работа в областта на професионалната подготовка и квалификация.

  /2/ Асоциацията е юридическо лице, учредено за неограничено време, със седалище в гр. София.

  /3/ Всеки Член на Асоциацията запазва своята юридическа самостоятелност като приема Устава й.

Чл.2. Основните цели на НАППК са:

 1. Обединявне и подпомагане усилията на членуващите в нея за усъвършенстване и издигане на професионалната подготовка и квалификация на работници и специалисти, и адаптиране към условията на пазарната икономика.
 2. Осъществяване, връзка, взаимодействие и взаимопомощ между подготвителите и потребителите на работна сила, съдейства за изпълнение на отговорностите им.
 3. Съдейства за решаване на професионални и творчески проблеми на своите членове
 4. Организиране и подпомагане на творческата изява на преподавателския състав
 5. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи.
 6. Други цели, определени със закон.

Чл.3. Основните задачи на Асоциацията са:

 1. Да съдейства за прилагане и изучаване на съвременни постижения, свързани с подготовката и квалификацията на работници и специалисти.
 2. Да представлява своите членове и участва в работата на държавните, обществените и научни среди у нас и в чужбина.
 3. Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове - физически лица и персонала на членовете - юридически лица, осъществяващи професионална подготовка и квалификация.
 4. Да организира съвместно със социалните партньори проучване на потребностите от работна сила по професии и специалности.
 5. Да пропагандира професиите и специалностите, които се изучават и организира актуализиране на професионално-квалификационните характеристики. Да предлага разкриване на нови професии и специалности, и съвместно със съюзите на работодателите изготвя примерни професионално-квалификационни характеристики, отговарящи на Европейските стандарти.
 6. Да организира разработването на алтернативни учебни планове и програми за професионална подготовка с изисквания по тях и съгласувано със съюзите на работодателите да ги предлага за одобряване на компетентните органи
 7. Да разработва съвместно със съюзите на работодателите методика и инструментариум за оценка качеството на професионалната подготовка и квалификация .Да участва със свои представители при експертно оценяване резултатите от прилагането на държавните изисквания.
 8. Да съдейства на членовете на Асоциацията за снабдяване със съвременна материално-техническа база за учебни и производствени цели, както и с методическа, техническа /справочна/ литература и други дидактически средства.
 9. Да организира издателска, информационна и рекламна дейност.

Чл.4. Функции на Асоциацията:

 1. Организира, провежда и участва в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, школи, работни групи и други, свързали с проблемите на професионалната подготовка и квалификация.
 2. Създава отраслови и регионални клонове по професионални направления, дружества, комитети, работни групи и др. в съответствие с основните цели и задачи на Асоциацията.
 3. Осъществява взаимодействие с компетентните държавни органи и организации, с оглед формиране на задължителни изисквания към професионалната подготовка и квалификация, съобразно изискванията на пазарната икономика, опазването на обкръжаващата среда и охраната на труда, защитата на човешките права.
 4. Организира ежегодно конкурси по професии на дипломни проекти от средни технически училища и др.
 5. Извършва допълнителна стопанска дейност при условие, че тя е свързана с предмета на основната дейност, за която Асоциацията е регистрирана, и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.
 6. Сдружението с нестопанска цел определя свободно средствата за постигане на своите цели.

ІІ. Членство, права и задължения на членовете

Чл.5. Членовете на Асоциацията са юридически и физически лица, които приемат Устава й и редовно плащат членския си внос.

Чл.6. /1/ Приемането на членовете на Асоциацията става с писмо заявление /по образец/ от ръководството на кандидатстващото юридическо лице или лично от физическото лице и с решение на Управителния съвет /УС/ на Асоциацията. Прилагат се:

   а) устав /устройствен акт/ на кандидатстващата организация;

   б) копие от решение на ръководния орган за членство в Асоциацията;

   в) документ за легитимност /решение на Министерския съвет, на министерство, на ведомство, на съда или друг висшестоящ орган, заповед за откриване и др./.

  /2/ Кандидатстващите физически лица прилагат към заявлението си документите по т."в" на преходната алинея.

Чл.7. Напускането на Асоциацията от неин член /юридическо лице/ става с решение на неговия ръководен орган, който информира писмено УС на Асоциацията за мотивите си. За физически лица се подава лично мотивиране заявление.

Чл.8. Прекратяване на членството в Асоциацията става:

  1. По собствено желание.
  2. При нарушаване на условието от Чл.5.
  3. При неспазване на Устава на Асоциацията, по решение на нейния УС.

  Прекратяването на Членството в Асоциацията се разглежда на УС на НАППК и в срок до 5 дни членовете се уведомяват писмено за освобождаването им.

  Потърпевшите по т.2 и 3 могат да обжалват решението за прекратяване на членството им пред УС или по съдебен ред.

Чл.9. Членовете на Асоциацията имат право:

 1. Да бъдат представлявани в ръководните и други органи на Асоциацията.
 2. Да търсят и получават съдействие от Асоциацията за решаване на проблеми, които не са по силите и възможностите им.
 3. Да внасят предложения за изменение на Устава, Програмата и др. официални документи на Асоциацията, както и др. въпроси, свързани с професионалната подготовка и квалификация.
 4. Да ползват информационния фонд на Асоциацията.
 5. Да участвуват в дейности, организирани и провеждани от Асоциацията.
 6. Да ползват възможностите на Асоциацията за повишаване на квалификацията на своя състав или собствена /за физически лица/.
 7. Юридическите лица - членове на Асоциацията имат право на един действителен глас независимо от структурното им устройство.

Чл.10. Членовете на Асоциацията са задължени:

 1. Да спазват Устава на Асоциацията.
 2. Да изпълняват Програмата на Асоциацията.
 3. Да съдействат за осъществяване на целите и задачите, стоящи пред Асоциацията.
 4. Да изпълняват приетите решения от ръководните органи на Асоциацията, които не накърняват статута на членовете й.
 5. Да плащат редовно определения от УС на Асоциацията членски внос, който се внася еднократно или на два пъти , но не по-късно от 30 ноември на текущата година.

ІІІ. Организационна структора

Чл.11. Организационната структура на Асоциацията включва:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.
 3. Председател.
 4. Изпълнителен директор.
 5. Отраслови и регионални клонове.

Чл.12. Органи за управление на Асоциацията са:

  - Общо събрание /ОС/

  - Управителен съвет /УС/

Чл. 13. Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, което се свиква най-малко веднъж на три години по решение на УС на Асоциация или по искаме на 1/3 от членовете й, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

 1. Времето, мястото, дневният ред, както и нормите на представителство се обявяват писмено от УС един месец предварително, като поканата се обнародва в "Държавен вестник".
 2. Заседанията на ОС са законни, когато на тях присъствуват 50% плюс един от избраните делегати. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно гласуване, освен когато изрично не е предвидено друго.
 3. Общото събрание приема основните документи: Устава и Програмата и прави промени в тях, както и взима решения за закриване на Асоциацията или сливането й с други сдружения.
 4. На ОС всеки делегат има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 5. По въпросите, които не са били вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се взимат решения. Това не важи за отстраняване на членовете на УС и избиране на нови на тяхно място.

Чл.14. Общото събрание на Асоциацията

 1. Приема отчета на Управителния съвет за отчетния период на мандата и приема решения по тях.
 2. Определя и утвърждава общата стратегия и основните насоки за развитие на Асоциацията.
 3. Приема Устава и Програмата на Асоциацията и прави промени в тях.
 4. Избира и освобождава членовете на УС.
 5. Определя размера на членския внос на следния принцип: за база се взима минималната работна заплата за страната, умножена с коефициент, който се определя от УС. Конкретната му стойност, в съответствие с приетия принцип, се определя ежегодно от УС не по-късно от изтичане на първото тримесечие на календарната година.
 6. Приема и изключва членове.
 7. Приема други актове.
 8. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
 9. Взема решение за участие в други организации.
 10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
 11. Приема бюджета на сдружението.
 12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на сдружението.

Чл.15. /1/ В периода между заседанията на Общото събрание цялостната дейност на Асоциацията се ръководи от Управителен съвет.

Чл.16. /1/ Управителният съвет на Асоциацията се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на УС се избират за срок до 5 години.

  • Изпълнява решенията на ОС. Планира и организира дейността на Асоциацията в съответствие с целите и задачите и функциите й.
  • С обикновено мнозинство избира Председател на Асоциацията.
  • Одобрява отраслови и регионални клонове.
  • Разглежда професионални проблеми, свързани с професионалната подготовка и квалификация или ги предлага за решаване от ОС.
  • Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
  • Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава.
  • Подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на сдружението.
  • Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и на тази в обща полза и носи отговорност.
  • Определя адреса на сдружението
  • Взема решения по всички въпроси , които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
  • Взема решение за назначаване на сътрудници или експерти по дадени проблеми, определя вида и срока на договора с тях и заплатата им, която може да променя на всеки шест месеца.

  /2/ УС заседава най-малко един път на три месеца. Заседанието се свиква от Председателя или по искане най-малко на 1/3 от членовете на УС. Председателят може да свиква извънредно заседание.

  /3/ УС може да взима решения, ако присъстват повече от половината му членове.

  /4/ Всеки член на УС има право на един глас. Не се допуска гласуване с пьлномощие. Рещенията се взимат с обикновено мнозинство и явно гласуване, освен когато изрично не е предвидено друго.

  /5/ УС приема Правилник за своята работа.

  /6/ УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.17. /1/ Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективния орган и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

  /2/ Сдружението за осъществяване на обществено полезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

  • Съществените дейности, изразходваните за тях средства, постигнатите резултати.
  • Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
  • Финансовия резултат.

  /3/ Поне веднъж годишно юридическото лице с нестопанска цел осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Чл.18. /1/ Членовете на УС на Асоциацията се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство за срок от 5 години.

  /2/ Броят на членовете на УС се определя с гласуване от ОС.

Чл.19. /1/ Председателят на Асоциацията се избира от УС за срок от 5 години, работи на обществени начала и има следните права и задължения:

  • Ръководи работата на УС на Асоциацията.
  • Представлява Асоциацията пред държавни и обществени органи, юридически и физически лица и организации.
  • Ежегодна внася пред Управителния съвет отчет за дейността на Асоциацията.
  • Ежегодно представя на УС отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за изминалата година и внася за утвърждаване проекта за следващата.

  /2/ Кандидатурата на Председателя на Асоциацията може да се издига от: УС, всеки член на Асоциацията или нейна структура, или от самия мандат. Кандидатът трябва да има висше образование, да бъде оторизиран представител на юридическо лице – член на Асоциацията.

Чл.20. Изпълнителният директор на Асоциацията се избира от УС, работи на щатна длъжност или на граждански договор /по решение на УС/ и:

 1. Съгласуване с Председателя извършва оперативното управление на Асоциацията с правата и задълженията на работодателя.
 2. Отговаря за съхраняване на документацията.
 3. Съвместно с Председателя отговаря за изпълнението на бюджета на Асоциацията.
 4. Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя на УС.

Чл.21. В рамките на Асоциацията се изграждат отраслови и регионални клонове.

 1. Клон се учредява от пет и повече колективни членове.
 2. На учредителното събрание присъстват Председателя, Изпълнителният директор или упълномощено от тях лице – член на УС.
 3. Протоколът от учредителното събрание се прави в два екземпляра. Единият се предава на Изпълнителния директор на Асоциацията, а вторият остава за учредения клон.
 4. На учредителното събрание клонът избира Председател и Организационен секретар за пет години.
 5. Учредените клонове изработват програма за своята дейност. Копие от нея се представя в УС.
 6. Ежегодно клонът получава 30% от сумата на членския внос, събран от членовете на секцията.
 7. Изразходването на средствата, придобити съгласно предходната точка, става съобразно устава на Асоциацията. Отчитането на изразходваните средства става с надлежно оформени документи пред УС.

ІV. Финансови средства, имущество и ликвидация

Чл.22. /1/ Сдружението с нестопанска цел за осъществяването на обществено полезна дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейности, насочени за постигане на целите.

  /2/ За безвъзмездно изразходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове и съответствие с чл.41 на ЗЮЛНЦ.

Чл.23. /1/ НАППК набира финансови средства и имущество от:

  • Встъпителна вноска и ежегоден членски внос.
  • Дарения, спонсорство, помощи, благотворителни мероприятия, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и от други източници.
  • Лихви и дивиденти.
  • Творческа, квалификационна и информационна дейност.

  /2/ Финансовите средства на Асоциацията се съхраняват в банка. Право да оперират с тях имат оторизираните лица, съгласно този устав.

Чл.24. /1/ НАППК се прекратява:

  • С решение на Общото събрание.
  • С решение на Окръжния съд.

  /2/ При прекратяване на НАППК се извършва ликвидация.

  • Ликвидацията се извършва от УС.
  • При неплатежоспособност, съответно несъстоятелност, редът за ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

V. Отличия и награди

Чл.25. /1/ За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването на дейността на НАППК се присъждат от УС колективни и индивидуални награди.

  /2/ Редът за награждаване се урежда с правилник, приет от УС на Асоциацията.

VІ. Представителство, емблема и печат

Чл.26. НАППК се представлява от Председателя и Изпълнителния директор заедно и поотделно.

Чл.27. /1/ Асоциацията има7

  • Емблема – куб в аксонометрична проекция с изрязани в него кръгове, монтирани в поставка с надпис на български и английски езици “Национална асоциация “Професионална подготовка и квалификация”.
  • Кръгъл печат с надпис “Национална асоциация “Професионална подготовка и квалификация” и в средното поле “Република България”.
  • /2/ Документацията и печатът се съхраняват в Офиса на Асоциацията.

VІІ. Заключителни разпоредби

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на 15.02.1993 г., изменен и допълнен на Общото събрание, състояло се на 04.10.1995 г, изменен и допълнен на Общото събрание на 21.03.2000 г., изменен и допълнен на Общото събрание на 18.12.2001 г.


  Pulpit rock


© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail


Сподели със своите приятели в: